Informacje dla kupującego

Warunki dostawy i płatności

 1. Dostawa

  Zamówione książki wysyłamy Pocztą Polską lub In Postem, w ciągu trzech dni roboczych od momentu zamówienia.

  Opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów wynoszą:

  Wysyłka krajowa Wartość zamówionego towaru
  Do 149 zł Od 149 zł
  Poczta polska - przedpłata 15 zł Gratis
  Poczta polska - płatność przy odbiorze 19 zł
  Kurier InPost - przedpłata 14 zł
  Paczkomaty InPost - Przedpłata 12.99 zł

   

 2. Płatności

  Ist­nieją 3 spo­soby płat­no­ści:

  1. Płat­no­ści elek­tro­niczne (PayU) za pośred­nic­twem ser­wisu PayU, który jest obsłu­gi­wany przez PayU S.A. z sie­dzibą przy ul. Grunwaldzka 182 60-166 Poznań.
   Uwaga!
   Powrót do przerwanej płatności nie jest możliwy. Nie mamy również możliwości podania danych do dokonania ponownej wpłaty, ponieważ do każdej próby płatności przypisywane są indywidualne dane. Przerwana transakcja zostanie anulowana automatycznie, bez obciążania konta. Należy ponownie złożyć zamówienie i spróbować zapłacić jeszcze raz.
  2. Zwy­kły prze­lew ban­kowy na konto: Wydawnictwo Replika, ul. Szarotkowa 134, 60-175 Poznań, Santander Bank  23 1090 1346 0000 0001 1797 1093 .
  3. Płat­ność za pobra­niem przy odbio­rze prze­syłki.
 3. Zwrot, wymiana

  Zwrot
  Zwrot książek jest możliwy do 14 dni od momentu ode­bra­nia paczki.
  Książki w sta­nie nie­zmie­nio­nym należy ode­słać na adres:Wydawnictwo Replika ul. Szarotkowa 134, 60-175 Poznań
  Do paczki pro­simy o dołą­cze­nie pisem­nej infor­ma­cji o odstą­pie­niu od umowy.

  Wymiana
  Można wymie­nić zaku­pione u nas książki na inne przez 14 dni od momentu ode­bra­nia paczki.
  Wymie­niane książki w sta­nie nie­zmie­nio­nym należy ode­słać na adres: Wydawnictwo Replika ul. Szarotkowa 134, 60-175 Poznań
  Pro­simy o doda­nie do paczki pisem­nej adno­ta­cji z infor­ma­cją na jakie książki chcecie Państwo doko­nać wymiany.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez serwis internetowy Replika.eu prowadzony pod www.replika.eu (dalej zwany Witryną) przez Wydawnictwo Replika ul. Szarotkowa 134, 60-175 Poznań (dalej zwane Replika.eu).

Jakie dane zbiera Replika.eu w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Replika.eu nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Replika.eu i przechowywane na Państwa komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny. Pliki wykorzystywane są w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez Replika.eu mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystają.

Obok plików cookies Replika.eu mogą również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszli Państwo na Witrynę. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Jakie dane zbiera Replika.eu podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Replika.eu będą od Państwa zbierały następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji w wypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

 1. nazwisko i imię,
 2. adres do rozliczenia,
 3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres do rozliczenia,
 4. adres poczty elektronicznej,
 5. numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: handlowy@replika.eu

Marketing

O ile Państwo wyrazili na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Replika.eu. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Replika.eu dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Prosimy pamiętać, że Replika.eu nie będzie zwracać się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy wylogować się po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób mogą Państwo korzystać z przysługujących praw?

Mają Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomną Państwo hasło prosimy o wybranie linku „Nie pamiętasz hasła?” na stronie logowania: https://replika.eu/moje-konto/ Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Mają Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: handlowy@replika.eu

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Replika.eu. Strony te mogą posiadać własną politykę dotyczącą prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Replika.eu nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: handlowy@replika.eu

Regulamin

§ 1 Wyjaśnienie terminów

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy - należy przez to rozumieć Aleksandra Szablińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Replika Aleksander Szabliński w restukturyzacji wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającego nr NIP 779-105-82-34, nr REGON 631048449, z siedzibą w Poznaniu (60-175), ul. Szarotkowa 134, posługującego się dla potrzeb kontaktów z Konsumentami adresem poczty elektronicznej handlowy@replika.eu oraz numerem telefonu 515 339 739 (stawki jak za standardowe połączenie);

Księgarni - należy przez to rozumieć księgarnię internetową prowadzoną przez Sprzedawcę pod adresem www.replika.eu;

Towarze - należy przez to rozumieć publikacje książkowe w postaci drukowanej ;

Kupującym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną;

Konsumencie - należy przez to rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Księgarni sprzedaży Towarów Kupującym.
 2. Warunki techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinforatycznym jakim posługuje się Sprzedawca:
 3. Do korzystania z Księgarni wymagane są: dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa, która akceptuje pliki typu cookie.
 4. Pliki typu cookie to informacje zapisywane przez Księgarnię na komputerze Kupującego, które Księgarnia może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tegoż komputera.
 5. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie.

§ 3 Składanie i przyjmowanie zamówień

 1. Kupujący składa zamówienie poprzez:
  1. wybór jednej lub kilku pozycji Towarów oferowanych w Księgarni;
  2. prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza lub druku zamówienia, których wzory zostały zamieszczone w Księgarni;
  3. wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Księgarni lub listownie na adres: Replika Aleksander Szabliński w restukturyzacji Dział Handlowy, ul. Szarotkowa 134, 60-175 Poznań, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres handlowy@replika.eu.
 2. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu albo druku zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej.
 3. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia a Sprzedawca dokona niezwłocznie zwrotu należności Kupującego.
 4. W przypadku braku dostępności Towaru na rynku Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi Kupującego o tej okoliczności. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia a Sprzedawca dokona niezwłocznie zwrotu należności Kupującego.
 5. Kupujący jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia w ciągu 2 godzin od chwili jego złożenia, przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres internetowy Sprzedawcy handlowy@replika.eu.

§ 4 Realizacja zamówień

 1. Realizacja zamówień na Towary, których wydawcą lub producentem jest Sprzedawca następować będzie w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od chwili przekazania Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 2. Do ww. terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 3. Realizacja zamówień przyjętych przez Sprzedawcę do realizacji w dwóch pierwszych dniach roboczych każdego miesiąca kalendarzowego następuje w terminie określonym w ust. 1 liczonym po upływie dwóch pierwszych dni.
 4. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy termin realizacji zamówień określony w ust. 1 może ulec przedłużeniu. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin.

§ 5 Zasady dostarczania zamówień

 1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu lub druku zamówienia.
 2. W przypadku, gdy Kupujący zaznaczył w formularzu lub druku zamówienia pozycję "Kurier" dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie, przy czym orientacyjny termin dostawy wynosić będzie w tym przypadku 2 (dwa) dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia przez podmiot świadczący usługi kurierskie (na terenie Polski).
 3. W przypadku, gdy Kupujący zaznaczył w formularzu lub druku zamówienia pozycję „Poczta Polska” dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska S.A., przy czym orientacyjnym czas dostawy wynosić będzie w tym przypadku 1-3 (jeden-trzy) dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia przez podmiot świadczący usługi pocztowe (na terenie Polski).
 4. W przypadku, gdy Kupujący zaznaczył w formularzu lub druku zamówienia pozycję „InPost” dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem operatora paczkomatów „In Post”., przy czym orientacyjny czas dostawy wynosić będzie w tym przypadku 1-3 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia przez podmiot świadczący usługi paczkomatowe (na terenie Polski).
 5. W przypadku, gdy Kupujący ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski Sprzedawca po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zobowiązany jest poinformować Kupującego o wysokości opłat należnych za dostarczenie zamówionych Towarów oraz wysyła mu fakturę pro forma, na podstawie której Kupujący dokonuje płatności ceny. Po wpłynięciu należnych opłat Sprzedawca dostarcza Kupującemu zamówione Towary w sposób wskazany w zamówieniu, przy czym określone w ust. 2 - 3 terminy dostarczenia zamówionych Towarów mogą ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż o 60 dni w stosunku do terminów pierwotnych.
 6. Podane w ust. 2 - 4 terminy dostarczenia zamówionych Towarów mają charakter orientacyjny. Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Kupującego odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych Towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie, Poczty Polskiej lub innego operatora.

§ 6 Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów lub Usług

 1. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą Kupującego ceną sprzedaży poszczególnych Towarów jest cena podana w Księgarni w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.
 2. W przypadkach opisanych w § 5 ust. 2 - 6 opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów ponoszą:
  1. w przypadku wybrania opcji "Kurier" - Kupujący w wysokości 14 zł brutto za pośrednictwem Sprzedawcy na rzecz podmiotu świadczącego usługi kurierskie, a w przypadku jeżeli wartość zamówienia wynosi powyżej 149 zł brutto - Sprzedawca;
  2. w przypadku wybrania opcji "Poczta Polska"- Kupujący w wysokości 15 zł brutto (19 zł brutto przy płatności przy odbiorze) za pośrednictwem Sprzedawcy na rzecz Poczty Polskiej, a w przypadku jeżeli wartość zamówienia wynosi powyżej 149 zł brutto - Sprzedawca;
  3. w przypadku wybrania opcji "In Post"- Kupujący w wysokości 12,99 brutto za pośrednictwem Sprzedawcy na rzecz In Post, a w przypadku jeżeli wartość zamówienia wynosi powyżej 149 zł brutto - Sprzedawca;
  4. przy wysyłce zagranicznej - Kupujący w wysokości obowiązującej według cennika Poczty Polskiej.

§ 7 Sposoby płatności ceny za Towary lub Usługi oraz opłat za dostarczenie zamówionych Towarów

 1. W Księgarni stosowane są następujące sposoby płatności:
  1. przedpłata - Kupującemu na podany przez niego adres poczty elektronicznej wysyłana jest faktura proforma wraz z numerem rachunku bankowego Sprzedawcy. Zamówienie jest realizowane po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności u Sprzedawcy. W przypadku braku uiszczenia należności przez Kupującego w terminie 14 dni, zamówienie towaru zostanie anulowane;
  2. płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej PayU. Zamówienie jest realizowane po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności u Sprzedawcy;
  3. płatność gotówką w siedzibie Sprzedawcy;
  4. płatne przy odbiorze u listonosza lub w placówce Poczty Polskiej.
 2. Określone w § 6 ust. 2 opłaty za dostarczenie zamówionych Towarów Kupujący uiszcza przy wydaniu Towaru.

§ 8 Miejsce i sposób składania reklamacji

 1. Reklamacje Kupujący składa w terminie określonym przez przepisy ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Towarów:
  1. w przypadku wad dostarczonych Towarów - telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 na numer 515 339 739 lub listownie na adres: Wydawnictwo Replika, ul. Szarotkowa 134, 60-175 Poznań,
  2. w przypadku opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu zamówienia - telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 na numer 515 339 739;
  3. w przypadku nieprawidłowych danych zawartych w przekazanych fakturach VAT - telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 na numer 515 339 739;
 2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar.
 3. Sprzedawca rozpatruje tylko pisemne reklamacje (przesłane pocztą lub pocztą elektroniczną) w terminie 14 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Kupującego.
 4. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczonego Towaru Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy Kupującemu nowy niewadliwy Towar zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę.
 5. Postanowienia § 8 Regulaminu nie naruszają praw Kupującego wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

§ 9 Przepisy dotyczące Konsumentów

 1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), zwanej dalej ustawą.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 10 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail handlowy@replika.eu lub adres pocztowy Wydawnictwo Replika, ul. Szartkowa 134, 60-175 Poznań. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Konsument może odstąpić od umowy przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów:
  1. świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  5. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 12. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru. Konsument składający zgłoszenie reklamacyjne musi dostarczyć Towar Sprzedającemu bez wad.
 13. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Księgarni (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: handlowy@replika.eu lub pisemnie na adres Wydawnictwo Replika, ul. Szarotkowa 134 60-175 Poznań.
 14. Sprzedawca w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 15. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 16. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła pełnowartościowy Towar na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.
 17. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich. Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 10 Postanowienie końcowe

 1. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi nie będącymi Konsumentami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach Księgarni. Domniemywa się, że Kupujący składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść.

§ 11 Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2017 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu. Umowy zawarte do dnia 31 lipca 2017 r. podlegają przepisom ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. poz. 271 ze zm.) oraz Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym, który jest dostępny na stronie internetowej https://replika.eu